Regulamin Strony

Postanowienia ogólne
 1. Strona randkazcorka.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.randkazcorka.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy korzystający ze Strony www.randkazcorka.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługi zgodnie z Regulaminem.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności prowadzącej do skorzystania z Usług.
Definicje
 1. REGULAMIN - niniejszy Regulamin Strony.
 2. DariJa - usługodawca wykonujący działalność gospodarczą pod firmą DariJa Daria Rakoczy, adres siedziby: Wałbrzyska 7b/201, 60-198 Poznań; adres do doręczeń: Wałbrzyska 7b/201, 60-198 Poznań, NIP: 5472120530, REGON: 368446765, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: randkazcorka@gmail.com, tel. 692007014.
 3. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 4. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Strony.
 5. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
 6. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna dostępna na Stronie randkazcorka.pl umożliwiająca bezpośredni kontakt z DariJa.
 7. FORMULARZ REZERWACJI MIEJSCA NA WYDARZENIE RANDKA Z CÓRKĄ ORAZ WARSZTATY DLA MAMY- Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na dokonanie rezerwacji na wydarzenie Randka z Córką.
 8. DODAWANIE KOMENTARZY - Usługa Elektroniczna dostępna na Stronie randkazcorka.pl w zakładce “Blog” umożliwiająca zostawienie komentarza pod wybranym postem.
 9. RANDKA Z CÓRKĄ ORAZ WARSZTATY DLA MAMY - wydarzena oferowane i prowadzone przez “DariJa” Daria Rakoczy.
Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 1. Za pośrednictwem Strony możliwe jest korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • Formularza Kontaktowy,
  • Newsletter,
  • Formularz do zapisu na Randkę z Córką,
  • Dodawanie komentarzy
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkowników odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer lub telefon komórkowy z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa.
 3. W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usługi newsletter
 1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej (Newslettera), zawartej na czas nieokreślony, ze skutkiem natychmiastowym poprzez kliknięcie przycisku “Anuluj Subskrypcję”, który znajduje się na dole każdej wiadomości e-mail wysłanej do Użytkownika w ramach Usługi Newsletter.
Warunki korzystania z usługi rezerwacji miejsca na wydarzenie Warsztaty dla Taty “Randka z Córką” oraz Warsztaty dla Mamy
 1. Dokonanie rezerwacji jest możliwe po wcześniejszej akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik ma następnie możliwość wyboru formy płatności:
  • Przelew
 3. Potwierdzenie rezerwacji wysyłane jest na wskazany przez Użytkownika adres e-mail automatycznie. Dokonanie rezerwacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu Randka z Córką. Wzięcie udziału w wydarzeniu Randka z Córką oraz Warsztaty dla Mamy jest możliwe dopiero po dokonaniu Opłaty.
 4. Potwierdzenie rezerwacji zawiera numer dokonanej rezerwacji, który ją identyfikuje.
 5. W przypadku braku wolnych miejsc na dane Warsztaty Usługobiorca ma możliwość zarezerwowania miejsca na wydarzenie w innym dostępnym terminie.
Tryb postępowania reklamacyjnego
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: randkazcorka@gmail.com.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji i wysłanie odpowiedzi na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Własność intelektualna
 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem randkazcorka.pl korzystają z ochrony prawnej autorskiej i są własnością DariJa lub Darija ma prawo do ich udostępniania na stronie www.randkazcorka.pl.
 2. Wykorzystanie treści lub zawartości strony Strony randkazcorka.pl bez uprzednio uzyskanej zgody od DariJa stanowi naruszenie praw własności intelektualnej Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną lub karną.
Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Strona korzysta z ciasteczek. Przeglądając dalej witrynę zgadzasz się na ich przechowywanie na swoim urządzeniu.

Akceptuje